สำหรับตอนนี้ บันทึกการเดินทางจะพาไปที่ สภูปโพธนาถ(Boudhanath) เป็นสถูปที่ใหญ่ที่สุด เหนือสถูปตรงบัลลังก์วาดเป็นรูปดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ เสถูปนี้ศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานในเนป าล ได้รับการเคารพบูชาจากชาวทิเบตที่อพยพเข้ามาอยู่ในเน ปาลเมื่อปีพ.ศ. 2502 และ ชาวเนปาลที่นับถือพุทธศาสนา ตลอดทั้งวันเราจะเห็นคนเนปาลและคนทิเบต มาเดินหมุนกระบอกล้อมนต์ที่รายรอบอยู่รอบองค์สถูป ยิ่งช่วยเย็นจะหนาแน่นมากๆ แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ยังเหนียวแน่น

ตามประวัติ สถูปโพธนาถ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของกรุงกาฐมาณฑุ ประมาณ 8 กม. อยู่บนเส้นทางการค้าโบราณที่เชื่อมต่อกับทิเบต จึงเป็นที่เคารพสักการะของพ่อค้าที่กำลังจะเดินทางไป ค้าขายหรือที่เพิ่งเดิน ทางกลับซึ่งต้องผ่านเทือกเขาหิมาลัยอันยิ่งใหญ่และอั นตราย เป็นที่จาริกแสวงบุญของชาวพุทธโดยเฉพาะจากทิเบต

องค์การยูเนสโกขึ้นได้ทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดก โลกในปีพ.ศ. 2522