Monday, 20 February 2012

อบรมการถ่ายภาพ เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้

ด้านการถ่ายภาพแบบจิตรศิลป์ ( Fine Art )
  ให้กับบุคคลทั่วไปที่มีใจรักด้านการถ่ายภาพ  
  เพื่อช่วยยกระดับผลงานด้านการถ่ายภาพในบ้านเรา
  ให้มีคุณภาพทางศิลปะทัดเทียมหรือไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆ
  หลักสูตรการเรียนการสอน
  ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ
  และ มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพมายาวนาน 3 ท่าน คือ
        1. อาจารย์ธวัช  มะลิลา
      2. อาจารย์มังกรดำ
      3. อาจารย์ภูวพงษ์ ผจญอริพ่าย

   
อาจารย์ธวัช มะลิลา   
อดีตเลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

อาจารย์ มังกรดำ   
ปรมาจารย์ด้านแสง

อาจารย์ภูวพงษ์  ผจญอริพ่าย  
ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพมากกว่า 20 ปี รับรางวัลด้านการถ่ายภาพมามากมายทั้ง 3 ท่าน  ได้ร่วมกันสอนจนมีผู้จบสำเร็จหลักสูตรไปแล้วมากมาย และหลายคนประสบความสำเร็จทางด้านการถ่ายภาพ  รับศิษย์แต่ละรุ่นไม่มาก เพื่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังมีทีมสต๊าฟ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เรียนจบไปแล้ว และ เห็นปณิธานแน่วแน่ของอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน  มาช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่มาเรียนมากมายหลายสิบคน จึงมั่นใจได้ว่า  หากผู้ที่มาเรียนกับกลุ่ม Pict4all และตั้งใจเรียนหมั่นฝึกฝนตามแนวทางที่ได้เรียนมาแล้ว  ท่านสามารถอวดภาพให้ใครๆชมได้แบบไม่ต้องกระมิดกระเมี้ยนแน่นอน

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีนี้คือ


 ***********************************************************************
 “แสง” และ “การสร้างมิติที่สามให้ภาพถ่าย” เพราะการถ่ายภาพเป็นการ วาดภาพด้วยแสง ดังนั้นการใช้แสงในการถ่ายภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ ง นอกจากนั้นการถ่ายภาพที่แสดงเฉพาะส่วนกว้างและยาว เป็นเพียงการนำเสนอภาพเพียงแค่สองมิติเท่านั้น

เราจะถ่ายภาพอย่างไรให้เห็นมิติของความลึกดั่งเช่นสายตาคนมอง

ทั้งสองเรื่องราวนี้จะมีการแนะนำทั้งภาคทฤษฎีที่เจอะลึก และภาคปฏิบัติที่เข้มข้น เน้นความเข้าใจด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจัง หลักสูตรอบรมถ่ายภาพนี้ รับผู้เข้าอบรมที่มีความรู้ด้าน Basic เป็นอย่างดี สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้อย่างชำนาญ แต่ยังขาดมุมมองและแนวคิดด้านศิลปะการถ่ายภาพ

รายละเอียดและเนื้อหาของการอบรมถ่ายภาพ
Melody Light “อารมณ์แสง”
...“ทิศของแสง” สร้างอารมณ์ภาพได้อย่างไร..?
...“ปริมาณแสง และ แสงในรูปแบบต่างๆ” มีผลกับอารมณ์ภาพอย่างไร..?
...“สีสันของเฉดสี อุณหภูมิสีของแสง” มีลักษณะอย่างไร ช่วยสร้างอารมณ์ภาพ..?
...“เปรียบเทียบศิลปภาพถ่ายแต่ละแนว ใช้แนวคิดในการมองแสงอย่างไร..?”

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ในเรื่องของการวัดแสง การสะท้อนแสงของวัตถุต่างๆ และการใช้ระบบวัดแสงมาบ้างแล้ว เพราะการวัดแสงที่ถูกต้องไม่สามารถสร้างอารมณ์ภาพได้ ดีเท่ากับการวัดแสงที่ถูกใจ ดังนั้น
เราจะต้องรู้ว่าการวัดแสงที่ถูกต้องเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการต่อยอดมาถึงการวัดแสงที่ถูกใจ

Dimension “การสร้างมิติที่สามให้ภาพถ่าย”
ภาพถ่ายมีเพียงด้านกว้างกับด้านยาวเท่านั้น การสร้างมุมมองให้เกิด “ความลึก”
ให้กับภาพถ่ายมีหลากหลายวิธี หลายๆคนเคยได้เคยรู้จักคำว่า “ฉากหน้า” “กรอบภาพ”
“เส้นนำสายตา” ทั้งหมดที่ว่านี้เป็นวิธีการสร้างมิติความลึกให้กับภ าพถ่ายของเรา
นอกจากนั้นการสร้างความลึกให้ภาพถ่ายยังมีวิธีการอีก มากมายซึ่งต้องมาเรียนรู้และปฏิบัติกันอย่างเห็นได้ชัด
รูปแบบการอบรมถ่ายภาพ
1. ภาคทฤษฎี เป็นการบรรยายภาพจากสไลด์
2. ภาคปฏิบัติในห้องเรียน ทำการปฏิบัติหลังจากจบภาคทฤษฎีในหัวข้อนั้น
3. ภาคปฏิบัตินอกสถานที่ แบ่งการปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยๆตามหัวข้อที่กำหนดในแต่ ละสถานที่
ซึ่งทางทีม Pict4all ได้เลือกสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อ
และมีทีม Staff ประจำกลุ่มให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าอบรม
1. ผู้เข้าอบรมต้องนำกล้องถ่ายภาพมาเอง เพื่อความเข้าใจในภาคปฏิบัติ
2. กรุณานำคู่มือกล้องของตัวเองมาด้วย
3. ผู้ที่ทานอาหารมังสวิรัต อาหารเจ และผู้นับถือศาสนาอิสลาม
กรุณาแจ้งให้ทราบเพื่อความสะดวกในการจัดหาอาหารให้เห มาะสม

เปิดอบรมจำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2555
รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555
 สนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  http://www.pict4all.com
**************************************************************************
องค์ประกอบศิลป์ถือว่าเป็นศาสตร์หนึ่งในการสร้างสรรค์งานถ่ายภาพให้สวยงาม หลักเกณฑ์ต่างๆที่ได้นำมานำเสนอนั้น เป็นหลักจิตวิทยาที่ได้ถูกทดสอบ ทดลอง และได้ผลดีมาด้วยระยะเวลาอันยาวนานหลายชั่วอายุคน การวางตำแหน่งของจุดเด่น การจัดองค์ประกอบให้จุดเด่น การเน้นให้จุดเด่นมีความโดดเด่นมากขึ้น ทั้งหมดนี้มีแนวคิดและวิธีการอันแยบยล

ทั้งสองเรื่องราวนี้จะมีการแนะนำทั้งภาคทฤษฎีที่เจาะลึก และภาคปฏิบัติที่เข้มข้น เน้นความเข้าใจด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจัง

หลักสูตรอบรมถ่ายภาพนี้ รับผู้เข้าอบรมที่มีความรู้ด้าน Basic เป็นอย่างดี และสามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้อย่างชำนาญ แต่ยังขาดมุมมองและแนวคิดด้านศิลปะการถ่ายภาพ

รายละเอียดและเนื้อหา อบรมถ่ายภาพ Composition “การจัดองค์ประกอบภาพ”
 • เราจัดองค์ประกอบภาพเพื่ออะไร..?
 • เพื่อให้ตำแหน่งของวัตถุที่เป็นจุดสนใจในภาพมีความโด ดเด่น สวยงาม
 • และเพื่อสร้างความรู้สึกในการมองภาพ
 • เป็นการสร้างอารมณ์ภาพได้อย่างดีในกรณีที่คุณภาพแสงใ
 • นวันที่เราถ่ายภาพไม่เอื้ออำนวย
 • การจัดองค์ประกอบภาพถือเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนเพื่อก
 • ารเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง “เครื่องมือ” และ “จิตใจ”

“การเน้นจุดเด่นให้ภาพถ่าย”
 • ทำอย่างไรให้จุดเด่นของเรา “เด่น” ได้อย่างที่ตั้งใจ..?
 • การถ่ายภาพภาพสีเราก็เน้นด้วยสี การถ่ายภาพ Monotone ก็เน้นด้วยเส้น
 • และยังใช้วิธีเน้นด้วยขนาด เน้นด้วยแสงเงา แล้วยังมีอีกหลายวิธีให้ค้นหา
 • เราจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับการเ น้นจุดเด่นให้ภาพถ่ายกัน
 รูปแบบการอบรมถ่ายภาพ
1. ภาคทฤษฎี เป็นการบรรยายภาพจากสไลด์
2. ภาคปฏิบัติในห้องเรียน ทำการปฏิบัติหลังจากจบภาคทฤษฎีในหัวข้อนั้น
3. ภาคปฏิบัตินอกสถานที่ แบ่งการปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยๆตามหัวข้อที่กำหนดในแต่ ละสถานที่
ซึ่งทางทีม Pict4all ได้เลือกสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อ
และมีทีม Staff ประจำกลุ่มให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าอบรมถ่ายภาพ
1. ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการถ่ายภาพ ต้องนำกล้องมาเอง เพื่อความเข้าใจในภาคปฏิบัติ
2. กรุณานำคู่มือกล้องของตัวเองมาด้วย
3. ผู้ที่ทานอาหารมังสวิรัต อาหารเจ และผู้นับถือศาสนาอิสลาม
กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อความสะดวกในการจัดหาอาหารให้เหมาะสม

เปิดอบรมจำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 มีนาคม 2555
รุ่นที่ 2 วันที่ 6-7 ตุลาคม 2555


 สนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  http://www.pict4all.com

*********************************************************************** 
หลักสูตรอบรมถ่ายภาพนี้ รับผู้เข้าอบรมที่มีความรู้ด้าน Basic เป็นอย่างดี สามารถใช้กล้องถ่ายภาพได้อย่างชำนาญ แต่ยังขาดมุมมองและแนวคิดด้านศิลปะการถ่ายภาพ

หลักสูตรนี้จะเรียนถ่ายภาพกันอย่างละเอียดในเรื่องขอ งการถ่ายภาพบุคคล (Portrait) ทั้งในและนอกสถานที่ (Indoor & Outdoor) ด้วยแสงธรรมชาติ

ในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาคทฤษฏี โดยเริ่มกันตั้งแต่
1. อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการถ่ายภาพ Portrait
2. Focal Length ที่เหมาะสม และผลของ Focal Length ที่แตกต่างกัน
3. การใช้งานแผ่นสะท้อนแสง หรือ Reflector มีเทคนิคอย่างไร
4. เทคนิควิธีการใช้ f/Number ที่เหมาะสม
5. การวัดแสงทำอย่างไร ควรเลือกใช้ระบบวัดแสงแบบไหน
6. เรื่องของแสง (Lighting) แต่ละชนิดต่างกันยังไร และจะเลือกใช้แสงแบบไหนในการถ่ายภาพ Indoor ใช้แสงแบบไหนถ่ายภาพ Outdoor
7. ฉากหลังมีความสำคัญอย่างไร
8. การจัดท่าทางของตัวแบบมีวิธีการอย่างไร
9. การถ่ายภาพบุคคลในรูปแบบต่างๆ เช่น เด็ก คนแก่ ภาพทีเผลอ


พร้อมฝึกทักษะหลังจากภาคทฤษฏีด้วยการทำ Workshop ถ่ายภาพ Portrait
จากนางแบบจริงๆทั้งหมดนี้หาคำตอบได้ในหลักสูตรเรียนถ่ายภาพของชมรม Pict4all
รูปแบบการอบรมถ่ายภาพ
 1. ภาคทฤษฎี เป็นการบรรยายภาพจากสไลด์
 2. ภาคปฏิบัติในห้องเรียน ทำการปฏิบัติหลังจากจบภาคทฤษฎีในหัวข้อนั้น 
 3. ภาคปฏิบัติจากนางแบบสาวสวย แบ่งการปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยๆสำหรับการถ่ายภาพ Indoor และ Out Door และมีทีม Staff ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าอบรมถ่ายภาพ
1. ผู้เข้าอบรมต้องนำกล้องถ่ายภาพมาเอง เพื่อความเข้าใจในภาคปฏิบัติ
2. กรุณานำคู่มือกล้องของตัวเองมาด้วย
3. ผู้ที่ทานอาหารมังสวิรัต อาหารเจ และผู้นับถือศาสนาอิสลาม  
   กรุณาแจ้งให้ทราบเพื่อความสะดวกในการจัดหาอาหารให้เห มาะสม

เปิดอบรมจำนวน 1 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2555
สนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  http://www.pict4all.com

*********************************************************************
สำหรับผู้เข้าอบรมถ่ายภาพให้โอนเงินค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/คน
(รวมค่าอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่าง ตลอดหลักสูตร และค่าทริปเดินทางต่างจังหวัด 1 วัน)
เข้าชื่อบัญชี "นรินทร์ทิพย์ ว่องนนทวิทยา"
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักพระรามที่ 3
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 777-1-56052-9
พร้อมแจ้งการโอนเงินทางเวปบอร์ด http://www.pict4all.com

สถานที่อบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ห้องพุทธรักษา อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เลขที่
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอยู่ติดกับกรมส่งเสริมการ ส่งออก
และตรงข้ามกับศาลอาญาและกรมอัยการ สามารถเดินทางมาได้หลายวิธีด้วยกัน
1. รถตู้ประจำทางปรับอากาศสาย ปอ.185 , ปอ.136 , ปอ.206 , ปอ.529
2. รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 38 , 126 , 136 , 134 ก , 178 , 179 , 206
3. รถตู้ประจำทางปรับอากาศผ่านหลายสาย
4. รถไฟฟ้าใต้ดินลงสถานีลาดพร้าว แล้วต่อรถประจำทางอีก 2 ป้ายรถเมล์
5. รถยนต์ส่วนตัวนำมาจอดได้ภายในมหาวิทยาลัย


รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตรอบรมถ่ายภาพ ทาง Pict4All จะนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในด้านการศึกษา และ การรักษาพยาบาล ที่อำเภออุ้มผาง จ.ตาก

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมา

 
 
 


ผลงานของผู้เข้าอบรมที่ผ่านมา